Tin tức Ăn chay

Ăn nhiều thịt cũng hại sức khỏe như hút thuốc

Thực phẩm thịt động vật chứa đựng nhiều từ trường ác như: Đau Khổ, Sợ Hãi, Tuyệt Vọng, Uất Hận... Đó chính là các tâm lý và cảm thọ của con vật khi bị nuôi nhốt, bị ngược đãi, bị giết mổ quá đau đớn để làm thức ăn cho con người. Cho nên nuôi sống thân mạng bằng sự đau khổ thì tất yếu đời sống phải nhận lấy những sự khổ đau.